Allmänna vilkor

Allmänna villkor

1. Allmänt

Med "Beställare" avses den som beställt tjänsten eller den för vars räkning tjänsten utförs. Beställaren specificeras i dokumentet Uppdragsavtal. Med "Tjänst" avses den tjänst som specificeras i Uppdragsavtalet. Med "Objektet" avses den plats där Tjänsten ska utföras. Med "Leverantör" avses den som utför Tjänsten dvs. Familjetid AB, org nr 559224-8412. Dessa allmänna villkor gäller för samtliga avtalade Tjänster om inte annat anges i Huvudavtalet. Med "Uppdraget" avses de tjänster Familjetid utför åt Beställaren, mot ersättning, i enlighet med Huvudavtalet. Med "Huvudavtalet" avses den uppdragsbeskrivning som överenskommits mellan parterna. Huvudavtalet kompletteras av dessa allmänna villkor. Dessutom är Konsumenttjänstlagens (1985:716) bestämmelser tillämpliga på Huvudavtalet såvitt gäller tjänster där Beställaren är konsument.

2. Uppdraget

Familjetid skall utföra tjänsten fackmässigt och samråda med beställaren i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Utrustning: Familjetid skall tillhandahålla den utrustning som överenskommit för tjänstens utförande. Om Beställaren och Familjetid enats om att Beställaren ska tillhandahålla material framgår det i huvudavtalet. Vidare skall Beställaren tillhandahålla tillgång till varmt och kallt vatten och uttömnings möjlighet .

Familjetid kan i vissa fall ta foton för att kunna instruera de som kommer och utför tjänsten. Dessa foton används endast i syfte för att förbättra kundupplevelse och inte till något annat. Efter avslutad tjänst hos Familjetid raderas kundkort inklusive all bildmaterial.

Bokning: Med bokning avses per telefon, e-post, sms eller via hemsidan www.familjetid.se av beställare godkänt förslag på tid för tjänstens utförande. Bokning är bindande och kan endast ändras som beskrivet i punkt 3. Familjetid förbehåller sig rätten att ställa in bokad tillfälle. Detta meddelas Beställaren före uppdragets starttid.

Om kund angett bristande information om uppdraget eller bostaden är i behov av sanering eller det krävs andra metoder för att rengöra än brukligt, har Familjetid rätt att avbryta uppdraget på plats. Kostnader kan tillkomma alternativt full debitering.

Debitering sker enligt Huvudavtalet.

3. Avbokning, ombokning

Ombokning: Ett förbokat tillfälle kan ombokas av Beställaren via mejl eller telefon till Familjetid minst två (2) arbetsdagar (48 timmar) innan bokad tid. 

Uteblivna tillfällen: Om Uppdraget inte kan utföras på överenskommen tid och inte avbokats eller ombokats faller tillfället bort och debiteras. 

Av/ombokning vid mindre än 24 timmar innan bokad tid debiteras 100% av kostnaden. Av/ombokning vid mindre än 48 timmar innan bokad tid debiteras 50% av kostnaden. Av/ombokning av flyttstädning, storstädning & grovstäd gäller andra regler och måste bokas av eller om senast 7 dagar från bokad tid.

Är det en utförare hos Familjetid som fått förhinder att närvara vid överenskommen tid tar Familjetid kontakt med Beställaren omgående för att hitta en ny tid att ersätta uteblivet tillfälle.Helgdagar: Uppdraget har uppehåll för nationella helgdagar om inte tid har ombokats.

4. Fel, avvikelser och reklamationer

Beställaren ska underrätta Familjetid inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt att Tjänsten är felaktig (reklamation). Familjetid åtar sig att åtgärda felet och rätta till avvikelsen inom 36 timmar, om möjligt alternativt vid nästa städtillfälle.Om Familjetid inte lyckats rätta till avvikelsen har Beställaren rätt att göra avdrag på priset. Familjetid ges rätt att fotografera eller på annat sätt dokumentera avvikelser, fel, förseningar, skador mm.

5. Tillträde - iordningställande

Beställaren skall lämna tillträde till bostaden den bokade städdagen då klockslagen kan förändras, samt se till att arbetsplatsen är i sådant skick att Tjänsten kan utföras. 

6. Uppsägningstid

Avtalet är utan bindningstid och löper tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar. Uppsägning sker skriftligen på mail till info@familjetid.com. 

7. Betalningsvillkor

Familjetid fakturerar varannan vecka i efterskott för utförd Tjänst. Betalning sker till Familjetids konto. Betalning skall ske 10 dagar efter fakturadatum.

Familjetid kan vid behov göra en kreditupplysning när avtals tecknas eller vid behov.

Det är Beställarens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift om 45 kr per kravbrev samt dröjsmålsränta enligt lag.

8. Prisjustering

Priserna för Tjänster framgår av Huvudavtalet. Familjetid förbehåller sig rätten att justera priserna. Sådan ändring skall aviseras minst en månad i förväg. Vid prisjustering ges Beställaren rätt att säga upp avtalet. Varken prissänkningar eller prishöjningar påverkar en tjänst som redan är utförd.

9. Nycklar mm

Beställaren skall tillhandahålla Familjetid rätt antal nycklar, portkod eller motsvarande, nedan benämnda "Nycklar", för tillträde till Objektet. Vid tillhandahållande av Nycklar skall nyckelkvitto underskrivas. Återlämnande av Nycklar sker endast till den person hos Beställaren som inlämnat dessa eller till person som kan uppvisa identiska nycklar.


10. Ansvar

Familjetid är skyldig att utge ersättning för skador som tillfogats Beställaren på grund av Familjetids dröjsmål eller fel. Ersättning för skada omfattar inte förlust i näringsverksamhet. Personskador regleras i enlighet med Familjetids ansvarsförsäkring. Beställaren skall så långt möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning. Familjetid kan inte göras ansvarigt för maskinhaveri eller andra skador som orsakas av normalt slitage på Beställarens maskiner. Eventuella skador eller annan åverkan på maskiner som användes av Familjetid, som inte orsakas av slarv eller annan skadegörelse av denne, skall ersättas av Beställaren. Om Beställaren kräver ersättning för skadad maskin skall det skadade objektet lämnas över till Familjetid. Skaderapport/-anmälan skall lämnas in skriftligt och i de fallen det är möjligt skall bild bifogas.

11. Ersättningsanspråk på grund av skada

Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom skälig tid skriftligt till Familjetid, dock senast fem (5) arbetsdagar efter att skadan konstaterats. Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar beställaren rätten att åberopa felet.

12. Försäkring

Familjetid innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. Ansvarsförsäkringen täcker både person- och sakskada vid varje skadetillfälle. Nycklar förvaras betryggande. Familjetid är även försäkrad mot låsbyten som kan inträffa vid förlust av Nycklar.

13. Force Majeure

Händelser utom Familjetid kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, strejk, lockout, blockad eller ingripande av offentlig myndighet, som medför att Familjetid icke, eller endast till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, fritar Familjetid från fullgörande av dessa skyldigheter under den tid förhållandet råder. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om Familjetid själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

14. Ändringar och tillägg

Villkorsändringar meddelas beställaren minst två veckor innan ikraftträdande.

15. Hävning

Part äger rätt att häva avtalet om motparten försätts i konkurs eller kan bedömas vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter och betryggande säkerhet för det rätta fullgörandet av partens kontraktsenliga förpliktelser inte ofördröjligen ställs efter begäran härom. Om betalning inte erläggs i rätt tid och Beställaren trots påminnelse därom inte har betalt, har Familjetid rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser.

16. Sekretess

Varje uppdrag behandlas med sekretess. Beställare förbinder sig i sin tur att behandla information och material från Familjetid i form av referenser och dylikt konfidentiellt.

17. Kontakt

Meddelande till Familjetid kan per e-post på info@familjetid.com alternativt 040-100194