Allmänna villkor

Allmänna villkor

1. Allmänt

Med "Beställare" avses den som beställt tjänsten eller den för vars räkning tjänsten utförs. Beställaren specificeras i dokumentet orderbekräftelse. Med "Tjänst" avses den tjänst som specificeras i orderbekräftelsen. Med "Objektet" avses den plats där Tjänsten ska utföras. Med "Leverantör" avses den som utför Tjänsten dvs. Familjetid AB, org nr 559224-8412. Dessa allmänna villkor gäller för samtliga avtalade Tjänster om inte annat anges i Huvudavtalet. Med "Uppdraget" avses de tjänster Familjetid utför åt Beställaren, mot ersättning, i enlighet med Huvudavtalet. Med "Huvudavtalet" avses den uppdragsbeskrivning som överenskommits mellan parterna. Huvudavtalet kompletteras av dessa allmänna villkor. Dessutom är Konsumenttjänstlagens (1985:716) bestämmelser tillämpliga på Huvudavtalet såvitt gäller tjänster där Beställaren är konsument.

2. Uppdraget

Familjetid skall utföra tjänsten fackmässigt och samråda med beställaren i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Utrustning: Familjetid skall tillhandahålla den utrustning som överenskommit för tjänstens utförande. Om Beställaren och Familjetid enats om att Beställaren ska tillhandahålla material framgår det i orderbekräftelsen. Vidare skall Beställaren tillhandahålla tillgång till el, varmt och kallt vatten och uttömnings möjlighet .

Familjetid kan i vissa fall ta foton för att kunna instruera de som kommer och utför tjänsten. Dessa foton används endast i syfte för att förbättra kundupplevelse och inte till något annat. 

Kunden ska löpande informera och samråda med Familjetid om förhållanden som Familjetid kan antas behöva få kännedom om för att kunna utföra Tjänsterna. Kunden ska särskilt informera om förekomsten av värdefulla och/eller ömtåliga föremål och material samt hur sådana föremål och material ska hanteras samt om befintliga ledningar och materialval i Kundens bostad som kan ha betydelse för Familjetids utförande av Tjänsterna.

Om det särskilt avtalats att viss angiven personal eller team ska utföra Tjänsterna kommer Familjetid göra sitt bästa för att åstadkomma detta. Vid sjukdom eller annan frånvaro har Familjetid emellertid rätt att ersätta sådan angiven personal med annan personal eller team.

Kunden är ansvarig för att informationen hålls uppdaterad under hela avtalsperioden.

Bokning: Med bokning avses per telefon, e-post, sms eller via hemsidan www.familjetid.se av beställare godkänt förslag på tid för tjänstens utförande. Bokning är bindande och kan endast ändras som beskrivet i punkt 3. Familjetid förbehåller sig rätten att ställa in eller omboka tillfälle. Detta meddelas Beställaren före uppdragets starttid.

Om kund angett bristande information om uppdraget eller bostaden är i behov av sanering eller det krävs andra metoder för att rengöra än brukligt, har Familjetid rätt att avbryta uppdraget på plats. Kostnader kan tillkomma alternativt full debitering.

Debitering sker enligt orderbekräftelsen.

3. Avbokning, ombokning

Ombokning & avbokning görs via mail info@familjetid.com eller per telefon på 040-100194

Uteblivna tillfällen: Om Uppdraget inte kan genomföras på överenskommen tid och inte avbokats eller ombokats från kund debiteras det i sin helhet. 

För avtalskunder med veckostädning samt fönsterputs:

Sker Av/ombokning mindre än tre (3) arbetsdagar innan planerade städtillfället debiteras 100% enligt avtal/bekräftelse. 

Om Familjetid fått förhinder att närvara vid överenskommen bokning blir inte kunden debiterad för den om inte Familjetid kan tillgodose en ny tid.

För Storstädning, Grovstädning, Flyttstädning & golvvård:

Sker avbokning mindre än fem (5) arbetsdagar innan planerade städtillfället debiteras 100% enligt avtal/bekräftelse.

Om Familjetid fått förhinder att närvara vid överenskommen bokning blir inte kunden debiterad för den om inte Familjetid kan tillgodose en ny tid.

Helgdagar: Uppdraget har uppehåll för nationella helgdagar om inte tid har ombokats.

4. Fel, avvikelser och reklamationer

Vid fel eller brist i Familjetids utförande av en Tjänst ska Familjetid ges möjlighet att avhjälpa felet/bristen. Om felet/bristen inte kan avhjälpas, eller om felet/bristen kvarstår efter Familjetids försök till avhjälpande, har Kunden rätt till prisavdrag. Kunden har dock inte rätt till prisavdrag om Kunden inte givit Familjetid tillfälle att försöka avhjälpa felet.

Ersättning för skador på egendom som uppstår vid Familjetids utförande av en Tjänst utgår endast om Kunden kan visa att Familjetids orsakat den påstådda skadan.

Kunden ska reklamera fel eller brist avseende en utförd Tjänst till Familjetid inom skälig tid från det att Kunden märkt, eller borde ha märkt, felet/bristen.

Om Kunden önskar reklamera en Tjänst ska Familjetid underrättas om detta via e-post till: info@familjetid.com. Kunden ska använda av Familjetid anvisat formulär eller följa andra av Familjetid givna instruktioner för reklamation och inkomma med sådant underlag (exempelvis bilder och information) som efterfrågas i formuläret.

5. Ångerrätt och öppet köp

Om du har bokat någon av våra tjänster via vår hemsida har du har i enlighet med distansavtalet rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du mottagit bokningsbekräftelsen. Om du vill ångra ditt köp meddelar du oss detta via mail till info@familjetid.se inom 14 dagar från att du mottagit din bekräftelse. 

6. Tillträde - iordningställande

Kunden ska tillse att Familjetid får tillträde till de utrymmen, samt tillgång den utrustning och det material som krävs för att Familjetid ska kunna utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet. Det kan exempelvis röra sig om att Kunden skall tillhandahålla nycklar och portkod, samt information om hur Familjetid får tillgång till den yta där Tjänsterna ska utföras. 

7. Uppsägningstid

Om inte annat framgår av Avtalet gäller det tillsvidare från och med det undertecknandet och kan sägas upp av endera parten med iakttagande av en 14 dagars uppsägningstid.

Kunden måste betala för samtliga Tjänster som har utnyttjats. 

8. Betalningsvillkor

Priser och eventuella avgifter för Tjänsterna framgår av orderbekräftelsen eller, om inget särskilt pris avtalats, av Familjetids från tid till annan gällande prislista. Om annat inte särskilt anges är samtliga priser angivna inklusive mervärdesskatt och utan eventuellt RUT-avdrag.

Betalningsvillkor är 10 dagar netto.

Faktura kan skickas via e-post, e-faktura och brev. Skickas faktura via brev tillkommer en fakturaavgift på 60kr.

Familjetid kan vid behov göra en kreditupplysning när avtals tecknas eller vid behov.

Det är Beställarens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. 

Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift om 60kr per kravbrev samt dröjsmålsränta enligt lag.

9. Prisjustering

Priserna för Tjänster framgår av orderbekräftelsen eller prislistan på hemsidan www.familjetid.se. Familjetid förbehåller sig rätten att justera priserna. Sådan ändring skall aviseras minst en månad i förväg. Vid prisjustering ges Beställaren rätt att säga upp avtalet. Varken prissänkningar eller prishöjningar påverkar en tjänst som redan är utförd.

10. Debitering

Priset/tidsangivelsen i bekräftelsen är en uppskattning och bygger på antaganden kring kunds önskemål och kvadratmeteryta. Vi fakturerar för den faktiska tiden vi är hos kund per påbörjad 15 minuter (minimidebitering 2 timmar). Ibland kan vi gå över estimerad tid och ibland under. Samma sak om det visar sig att ni har utökat önskemålen som inte diskuterat inledningsvis i kontakten med Familjetid så kan det påverka tiden. Den verkliga tiden debiteras på kommande faktura.

11. Ansvarsbegränsning

Familjetid ansvarar endast för direkta skador som åsamkas Kunden som en direkt följd av fel eller brist i Familjetids utförande av Tjänsterna. Familjeitd ansvarar därmed aldrig för indirekta skador såsom exempelvis utebliven vinst, lönebortfall, semesterersättning, eller annan indirekt skada eller följdskada.

Familjetids totala ansvar för skador som uppstår under Avtalet ska för varje kalenderår vara begränsat till ett maximalt belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

Familjetid ersätter inte skador som uppkommit på grund av (i) att Kunden uppgivit felaktig, eller underlåtit att uppge, information om särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål enligt  ovan, eller (ii) att lösa och fasta inventarier hos Kunden inte är korrekt monterade. Familjetid ersätter inte heller förslitningsskador på fast och lös egendom såsom inventarier, golv och fönster som uppkommer vid normalt och ansvarsfullt utförande av Tjänsterna.

Om Kunden på grund av oaktsamhet eller försummelse varit medvållande till den skada som uppstått, ska Familjetids ansvar jämkas i förhållande till omfattningen av Kundens medvållande.

12. Ersättningsanspråk på grund av skada

Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom skälig tid skriftligt till Familjetid, dock senast fem (5) arbetsdagar efter att skadan konstaterats. Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar beställaren rätten att åberopa felet.

13. Försäkring

Familjetid innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. Ansvarsförsäkringen täcker både person- och sakskada vid varje skadetillfälle. Nycklar förvaras betryggande. Familjetid är även försäkrad mot låsbyten som kan inträffa vid förlust av Nycklar.

14. Force Majeure

Händelser utom Familjetid kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, strejk, lockout, blockad eller ingripande av offentlig myndighet, som medför att Familjetid icke, eller endast till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, fritar Familjetid från fullgörande av dessa skyldigheter under den tid förhållandet råder. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om Familjetid själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

15. Ändringar och tillägg

Villkorsändringar meddelas beställaren minst två veckor innan ikraftträdande.

16. Hävning

Part äger rätt att häva avtalet om motparten försätts i konkurs eller kan bedömas vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter och betryggande säkerhet för det rätta fullgörandet av partens kontraktsenliga förpliktelser inte ofördröjligen ställs efter begäran härom. Om betalning inte erläggs i rätt tid och Beställaren trots påminnelse därom inte har betalt, har Familjetid rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser.

17. Sekretess

Varje uppdrag behandlas med sekretess. Beställare förbinder sig i sin tur att behandla information och material från Familjetid i form av referenser och dylikt konfidentiellt.

18. Kontakt

Meddelande till Familjetid kan per e-post på info@familjetid.com alternativt 040-100194